Į pradžią

Kauno senoji portretinė fotografija

XX a. trečiasis ir ketvirtasis dešimtmečiai

Po pirmojo pasaulinio karo Kaune dirbo keletas fotografų: Adomas Kliučinskis, Boleslovas Savsenavičius ir Simonas Bajeras. Fotografų profesionalų Kaune kasmet daugėjo, o fotoateljė pradėjo kurtis ne tik centrinėje miesto dalyje, bet ir Šančiuose, Vilijampolėje, Žaliakalnyje. Informacinis leidinys Visa Lietuva nurodo, kad 1922 m. Kaune veikė 16 ateljė. Po metų leidinyje skelbėsi jau 28 fotografai: S. Bajeras, V.Domeika, I. Besarabija, A. Kliučinskis, L. Judsonas, J. Matušaitis, K. Mingaila, V. Murnykas, B. ir M. Rubinai, P. Rutkauskas, B. Savsenavičius, P. Šeras, S., Ch. ir H. Vinokurai bei kiti. Nemažai fotografų, neatlaikę aštrios konkurencijos, savo verslą mesdavo jau po kelių metų. Produktyviausiai dirbo Ekonominės karių bendrovės fotostudija (1922-1940, Laisvės al. 48), fotoateljė Modern, Renaissance, Progress, Zinaida. Portretus kūrė ir pripažinti fotožurnalistikos meistrai – Mejeris Smečechauskas, S. Bajeras, A. Naruševičius ir kiti. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Kaune veikė apie 50 dirbtuvių, su kuriomis konkuravo fotografai mėgėjai. Siekdami įsimenančios reklamos, fotografai savo dirbtuves pavadindavo skambiais vardais:
Elena (1935-1941, sav. Germanas Berlis, Vilniaus 29);
Polyfoto
(1935-1939, sav. Sulamita Rabinavičienė, Laisvės al. 76);
Rafael
(1930-1939, sav. Ona Pinkertienė-Šneiderienė, Laisvės al. 17; 1939 m. pakeitė pavadinimą į Jakoby ir persikėlė į Laisvės al. 34);
Zinaida
(1931-1940, sav. Zina Bliumentalienė, Laisvės al. 72);
Modern
(sav. Aronas Alperavičius, Aronas Gutneris, Laisvės al. 80);
Union
(1931-1941, sav. Joselis Chjenas, Savanorių pr. 138);
Splendid
(1936-1941, sav. Mira Aronienė, Daukanto 8);
Džiokonda
(Raseinių 10, Vilniaus 29);
Ideal
(sav. B. Mirbachas, Laisvės al. 41);
Menas
(sav. Kazys Ruplys, Vytauto pr. 25/6) ir kt.

Vitkind-Rabinovičių namas (dab. Laisvės al. 82), kuriame šešis dešimtmečius veikė fotodirbtuvės

Z. Bliumentalienė

Viena garsiausių XX a. trečiojo dešimtmečio Kauno fotoateljė priklausė J. Tallat-Kelpšienei, turėjusiai Valstybės teatro fotografo statusą. Fotografės dirbtuvės 1928 m. laimėjo konkursą Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos portretui pagaminti. Kita garsi Kauno fotografė buvo Zina Bliumentalienė. 1933 m. pradžioje ji dalyvavo tarptautiniame Berlyno fotografijos konkurse. Jame buvo premijuoti penki Z. Bliumentalienės darbai. Fotografė, paskatinta tarptautinio pripažinimo, 1933 m. vasario 26 d. Kauno Meno galerijoje atidarė savo darbų parodą, kurioje demonstravo 130 žymių asmenų fotoportretų. Paroda, susilaukusi nemažo lankytojų dėmesio, veikė iki kovo 17 dienos. Parodos vertintojai pažymėjo ryškius skirtumus nuo kiek anksčiau vykusios Petro Babicko darbų parodos.

 “Zinaida kultyvuoja daugiau foto-meniškąją techniką, pagal savo skonį reguliuodama paveikslų kompoziciją ir šviesą-šešėlius šviesos rampų pagalba. Daugumas jos vaizduojamųjų asmenų rodosi nors ir natūralinėse, bet specijaliai objektyvui paruoštose pozose”, - rašė tuo metu Naujoji Romuva. Prie įdomiausių ir geriausiai pavykusių Zinaidos darbų priskirti Juozo Herbačiausko, Mečislovo Bulakos, Neemijos Arbitblato, Juozo Vaičkaus, Igno Šlapelio, Vinco Čepinskio, Konstantino Glinskio, Veronikos Podėnaitės ir kitų asmenų fotoportretai.

Kūrybiškiausias tarpukario Kauno ateljė fotografas buvo Karlas Baulas (1893-1964). Jis gimė ir augo Ventspilyje. Teorines ir praktines fotografijos žinias K. Baulas kaupė Maskvoje pas fotografą Čižovą. Apie 1926 m. K. Baulas persikėlė gyventi į Kauną ir įsirengė dirbtuves Šančiuose. Vėliau jis įsikūrė Laisvės alėjoje – dirbo Ekonominės karių bendrovės fotoateljė bei savo fotostudijoje. K. Baulas netruko pagarsėti. Jis niekada nesireklamavo jokiame leidinyje, tačiau klientų nestokojo. To meto inteligentijos sluoksniuose stilingas fotografas buvo toks pat svarbus kaip siuvėjas ar kirpėjas. K. Baulas ištobulino kamerinio fotoportreto žanrą. Jis atsisakė štampu tapusio ryškumo, labai praturtino šviesos ir šešėlių gamą. K. Baulas nesitenkindavo vien fotografinėmis išraiškos priemonėmis, jis kurdavo savotišką dviejų menų – dailės ir fotografijos – sintezę. K. Baulo fotografuotų įžymių asmenų portretai išsiskiria apšvietimo, fono ir modelio charakteristikos darna. Dažnai, jei tik leisdavo modelio fiziniai duomenys, fotografas eksponuodavo profilį.

Tarpukario Kaune fotografiją daugiausia plėtojo fotografai mėgėjai, meninės fotografijos centras persikėlė iš Vilniaus į Kauną. Čia dirbo garsūs meistrai – Petras Babickas, Balys Buračas, Vytautas Augustinas, Kazys Laucius, Steponas Kolupaila, Ignas Končius, Povilas Karpavičius ir kiti. Kauno fotografijos raidai didelės įtakos turėjo organizacijų – Matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos Fotografijos sekcijos (1918) bei Lietuvos fotomėgėjų sąjungos (1933) – veikla. Tuo metu pasirodė pirmieji fotografijos vadovėliai – Juozo Kaminsko Fotografijos mėgėjas (1925), K. Lauciaus Fotografuoti gali kiekvienas (1933, 1938), E. Fogelio Fotografijos vadovėlis (1938). Aptariamu laikotarpiu Kaune subrendo ir pasiekė pasaulinį lygį parodinė fotografija. Fotoparodos tapo sudedamąja kultūrinio gyvenimo dalimi. Šiuose procesuose aktyviau pasireiškė fotografai mėgėjai, aplenkę profesionalus. Pažymėtina, kad fotografai profesionalai išugdė ne vieną mokinį, perteikdami jiems svarbiausius darbo ir kūrybos principus. Taip pat jie paliko turtingą fotoportretų archyvą, kuris iki šiol tarnauja kaip neišsenkantis ikonografijos šaltinis.

Nuotraukų sąrašas

Ekonominės karių bendrovės fotostudija (1922-1940), Laisvės al. 48

Aktorė Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė
Režisierius Borisas Dauguvietis
Aktorė Teofilija Vaičiūnienė
Spaudos veikėjas Juozas Gabrys-Paršaitis
Generolas Jonas Jurgis Bulota
Muzikas Jonas Bendorius
Inžinierius Antanas Graurogkas
Diplomatas Petras Klimas
Studentas Albinas Briedis
Publicistas Pranas Dailidė
Nežinomas jaunuolis
Latvių svečiai meno parodoje Kaune

Fotoateljė “Modern”, Laisvės al. 80

Muzikė Elena Bilminiūtė-Čiurlienė
Nežinoma mergaitė
Eglė ir Petras Klimai
“Filiae Lithuaniae” korporantės. 1929
Lietuvos universiteto mokslo personalas. 1923
Pedagogas Antanas Vokietaitis
Poetas Maironis
Kunigas Povilas Dogelis. 1931
Publicistas Kazys Bauba
Steigiamojo Seimo atstovas Juozas Žebrauskas. 1917-1920
Teisininkas ir publicistas Jurgis Dagilis
Knygnešys Dzidas Girdzijauskas ir medikas Vytautas Girdzijauskas
Filosofas ir publicistas prof. Vilius Gaigalaitis
Kompozitorius ir aktorius Antanas Vanagaitis. 1921-1223
Pedagogas Juozas Cimbolaitis
Ona Birietaitė
Etnografė Mikalina Glemžaitė. 1926
Botanikas prof. Konstantinas Regelis
Publicistas pulkininkas Adolfas Birontas
Vertėja ir pedagogė Virginija Ratomskaitė-Gailevičienė
Teisininkas Simonas Bieliackinas
Visuomenės veikėjas ir inžinierius Vaclavas Bielskis. Prieš 1936
Dailininkas Adomas Galdikas
Rašytojas ir publicistas Juozas Gobis. 1939

Karlo Baulo fotostudija (1933-1940), Laisvės al. 48

Visuomenės veikėjas ir publicistas dr. Jonas Šliūpas. 1936
Žemėtvarkininkas Vladas Daugėla
Aktorius Viktoras Dineika
Rašytojas Julius Būtėnas
Kompozitorius Balys Dvarionas
Dailininkė ir balerina Olga Dubeneckienė-Kalpokienė
Istorikė ir pedagogė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
Dainininkė Stasė Dievaitytė
Muzikė Lidija Dauguvietytė-Malko
Rašytojas ir redaktorius Stepas Zobarskas. 1934
Krašto apsaugos ministras brigados generolas Kazys Musteikis
Diplomatas rašytojas Ignas Jurkūnas-Šeinius
Gorskis
Nežinoma jaunavedžių pora

Fotoateljė “Zinaida” (1931-1940), Laisvės al. 72

Visuomenės veikėja pedagogė Magdalena Draugelytė-Galdikienė
Dainininkė Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė
Dainininkė Antanina Dambrauskaitė R.Vagnerio operoje “Lohengrinas”
Literatūrologas dr. Juozas Eretas. 1938
M.Ginzburgas
Literatūrologas ir poetas Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas
Diplomatas teisininkas dr. Ladas Natkevičius
Visuomenės veikėja Felicija Bortkevičienė

Spaudos veikėja Magdalena Avietėnaitė
Inžinierius Bronislovas Banaitis

Boleslovo Savsenavičiaus fotoateljė (1818-1940), Laisvės al. 68, Kęstučio 20

Kompozitorius Kazimieras Viktoras Banaitis
Žemės ūkio ministras doc. Jonas Aleksa. 1931
Spaudos veikėja Jadvyga Drungaitė. 1937
Kanauninkas Juozas Byla
Agronomas Valteris Gaigalaitis
Rašytojas Konstantinas Bajerčius. 1931
Kalbininkas Leonardas Dambrauskas
Pedagogas Juozas Gailevičius
Generolas Julius Čaplikas. 1936
Divizijos generolas Zenonas Gerulaitis

Mejerio Smečechausko fotoateljė (1938-1940), Laisvės al. 36

Valstybės veikėjas teisininkas Stasys Šilingas
Pulkininkas Kostas Dulksnys. 1936
Kompozitorius ir pedagogas Emerikas Gailevičius. 1936
Laikraščių pardavėjas
Nežinoma mergina. 1938
Nežinoma mergina. 1938
Nežinomos merginos. 1938
Nežinoma mergina. 1938

Fotoateljė “Progress”

Aktorė Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė
Visuomenės veikėjas Kipras Bielinis
Publicistas Stasys Daunys
Rašytojas ir dailininkas Vytautas Pranas Bičiūnas

Fotoateljė “Renaissance”

Rašytoja Petronėlė Orintaitė. 1930
Poetas Bernardas Brazdžionis
Kompozitorius ir dirigentas Mykolas Bukša
Visuomenės veikėjas Juozas Girnius. 1935

Fotoateljė “Menas”, Vytauto pr. 25/6

Dainininkas Kipras Petrauskas Dž.Verdžio operoje “Traviata”
Dainininkas Kipras Petrauskas Dž.Pučinio operoje “Madam Baterflai”
Režisierius ir aktorius Konstantinas Glinskis

J.Tallat-Kelpšienės fotomeno ateljė, Laisvės al. 31

Rašytojas Juozas Balčiūnas-Švaistas
J.Tallat-Kelpšienė. Rašytojas Petras Vaičiūnas
J.Tallat-Kelpšienė. Režisierius ir aktorius Andrius Oleka-Žilinskas

Kitos fotoatejė

P.Brėdikytė. Kompozitorė ir smuikininkė Gražina Bacevičiūtė
P.Brėdikytė. Poetas Stasys Anglickis. 1931
Ch.Vinokurienė. Steigiamojo seimo atstovas Kazys Lekeckas
Judelis Fridmanas. Pašto tarnautojas Vytautas Gykis
J. Fridmanas. Teisininkas Liudas Ciplijauskas
“Splendid”. Inžinierius Napoleonas Dobkevičius
Maksas Šuras. Studentas Kajetonas Aksomaitis. 1930
“Krivulė”. Dailininkas Kazys Šimonis
M. Tartakauskas. Kazys Levandauskas
“Union”. Brigados generolas Viktoras Giedrys
“Jacoby”. Pedagogas Karolis Dineika. 1936
Š.Baeras (Bajeras). Antrojo seimo atstovas kooperatininkas Vincas Zakarevičius

© KTU biblioteka, 2003-2013